Webwinkel

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden QueS Design

Dit zijn de algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van QueS Design. Wij zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel te Apeldoorn onder nummer 50217771. Wij zijn gevestigd in Apeldoorn, Ledaplantsoen 40, 7321 ER. Telefoonnummer 0031 (0)55 3123523.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen van QueS Design.
Door het gebruik van de internetsite van QueS Design en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden, evenals alle ander rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de internetsite

Bestellen en het tot stand komen overeenkomst.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door koper opgegeven emailadres.
Koper en QueS Design komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. QueS Design behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, indien er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij QueS Design het financiële risico te groot acht om te leveren.

Betaling
Op de website staan diverse electronische betaalmethoden waar u uit kunt kiezen. Wilt u liever het bedrag zelf via uw eigen bank overmaken dan kunt u het bedrag overmaken naar QueS design onder vermelding van uw naam en adres. De bijhorende IBAN Code is; NL72ABNA0461361043 of BIC Code; ABNANL2A.
Automatisch ontvangt u een bevestiging na bestelling. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt.
Prijzen zijn in Euro’s inclusief 21 % BTW.

Levering
Bestellingen worden na ontvangst van betaling zo snel mogelijk geleverd. Om de kwaliteit te waarborgen maken wij gebruik van UPS of bezorgen we in de meeste gevallen zelf. Bij het plaatsen van de order heeft de koper aangegeven waar de aflevering dient plaats te vinden. Controleer nauwkeurig uw afleveradres op de order.
Goederen moeten op een normale wijze tot de drempel kunnen worden bezorgd. Let daarom bij aankoop goed op de maten die staan weergegeven ter informatie op de website. Alle obstakels die dit bemoeilijken dienen te zijn verwijderd. QueS Design is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen of omgeving die het gevolg zijn van het niet uitvoeren van bovenstaande informatie, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Na ondertekening voor goed ontvangst, gaat het risico over naar de koper.
In beginsel streeft QueS Design ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen te bezorgen. Genoemde levertijd geldt als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Mocht het een spoedlevering betreffen neem dan contact met ons op.

Herroepingsrecht / afkoelingperiode
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden schriftelijk te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen
om uw product retour te sturen. U krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar
QueS Design zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van dit recht zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en
verpakking aan QueS Design geretouneerd worden. Mocht het artikel niet meer in de originele verpakking zitten en zonder verpakkings /
beschermingsmateriaal kan QueS design het artikel niet retour nemen.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@quesdesign.nl
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terug storten.

- Download hier het Retour formulier

Garantie en aansprakelijkheid
QueS Design garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. QueS Design is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van QueS Design. Ques Design is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfschade, indirecte schade en omzetderving. Indien QueS Design gehouden is enige schade te vergoeden dan zal deze nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- Slijtage, kiertjes, scheurtjes, vochtplekken, vochtuitzettingen aan hout veroorzaakt door wisselende temperaturen, vochtigheidsgehalte, klimaatbeheersing in huis. Hout is een natuurproduct, dus kan gaan 'werken' door invloeden in huis.
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van QueS Design zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
- Indien artikel sporen vertonen van slijtage, verkleuringen die veroorzaakt zijn door schoonmaakmiddelen, bijtende stoffen, parfum

De Koper is gehouden QueS Design te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen QueS Design mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product in overleg aan QueS Design te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht QueS Design zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. Mocht u een beschadiging bij het open maken van de doos aan het artikel constateren, breng geen verandering aan, maar meldt dit per direct schriftelijk, zodat we de schade kunnen beoordelen, voorzien met foto. U kunt dit mailen naar info@quesdesign.nl. Binnen de termijn van 5 dagen zal QueS design deze klacht afhandelen. U dient de schadekast en verpakking in die staat te houden zoals deze ontvangen is, voor een juiste beoordeling. Als er al veranderingen zijn aangebracht, of de kast wordt in gebruik genomen, kan QueS Design de kast niet juist beoordelen en vervalt de aanspaak op garantie. Op showmodellen/demomodellen die verkocht zijn met een korting zit geen garantie.

Klachten
Klachten dient u alvorens te melden bij QueS Design. Wij zullen deze binnen 1 werkweek behandelen.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost kunt u zich richten tot Stichting Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl). Mocht dit geen oplossing bieden kunt u zich richten naar Stichting Geschillen online (www.geschillenonline.com). Tevens is het mogelijik klachten aan te melden via het Eurpese ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Overmacht
In geval van overmacht is QueS Design niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Privacy statement
QueS Design houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden door QueS alleen gebruikt om uw bestelling te verwerken. Wij vragen niet om een account aan te maken. De  bestel gegevens zullen nooit aan derden doorgegeven worden. QueS design zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens. QueS design maakt geen gebruik van nieuwsbrieven en geen enkele informatie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden.

Op alle bestellingen en overeenkomsten van QueS Design is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.